Privacy & Terms

Volim Partizan – USLOVI KORIŠĆENJA

SADRŽAJ I USLUGE VOLIMPARTIZAN.RS

Volim Partizan svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju internet vesti, kolumne, foto galerije, uslugu pretraživanja sadržaja, blog i ostalo. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Volim Partizan zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja Volim Partizan kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo Volim Partizan , bez obaveze prethodne najave.

KOMENTARI ČITALACA

Čitaoci mogu da komentarišu vest i iznesu mišljenje u vezi sa objavljenom vešću. Prilikom prijavljivanja za objavljivanje komentara na vesti objavljene na Volim Partizan, korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji sadržaj koji:

1) povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska i moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, kao i pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka trećeg lica

2) povređuje ili podstiče svaki oblik ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti;

3) ukazuje na prevaru, obmanjuje ili je neistinit;

4) vređa bilo koje treće lice ili zajednicu, ili je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički;

5) širi i promoviše rasizam, mržnju, diskriminaciju, netoleranciju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe;

6) u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti dece na internetu, je namenjen deci ili se može takvim smatrati;

7) promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu, nasilan je ili preteći;

8) promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.
Volim Partizan zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja, u svakom trenutku, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju i nalogu po sopstvenomm nahođenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za Volim Partizan .

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice, takođe ni bez pristanka onog kome su namenjeni, odnosno onog na kog se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili bilo koje drugo pravo tog lica.

Ne sme se menjati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati Volim Partizan ili menjati drugi sajt na način na koji bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa Volim Partizan.

Ne smeju se postavljati, hostovati ili prenositi elektronske, sms ili spam poruke, virusi ili kodovi destruktivne prirode.

Redakcija Volim Partizan zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara. Redakcija Volim Partizan nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje.

Ne objavljuju se komentari koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara, kao ni polemike između komentatora, osim u slučaju drugačije procene Volim Partizan .

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Volim Partizan može prikupljati određene informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika Volim Partizan (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

Volim Partizan poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika.

Volim Partizan može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika Volim Partizan , kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

COOKIES

Cookies su informacije sačuvane na vašem hard disku koje služe boljem funkcionisanju Volim Partizan .

U standardnoj postavci, vaš računar prihvata cookies, a ukoliko želite da ih isključite, više vam neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizovane početne stranice. Volim Partizan ne koristi cookies za čuvanje ličnih podataka, te je privatnost uvek zagarantovana.

LINKOVI NA DRUGE INTERNET STRANE I OGLAŠIVAČI

Volim Partizan sadrži podatke i informacije, kao i veze do drugih internet strana trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve i označavati. Volim Partizan nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj internet strana trećih lica.

Volim Partizan nije odgovoran za sadržaj strana oglašivača na Volim Partizan , kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na sajtu. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na sajtu i izvan Volim Partizan isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika, te Volim Partizan nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj na Volim Partizan može biti zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen na sajtu ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Volim Partizan , ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati štetu Volim Partizan ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na Volim Partizan povređuje vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavljivanje odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, odnosno vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, te lokaciju (URL adresa) ili druge informacije dovoljne za prepoznavanje predmetnog sadržaja, kao i uputstvo za njegovo otklanjanje.

VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Osim ako se na drugi način eksplicitno ne navede, svi materijali koji su obuhvaćeni sajtovima ili im pripadaju u bilo kom drugom smislu (uključujući tu sve stare, sadašnje i buduće verzije sajta), uključujući tu, bez ograničenja, i: grafiku, postavku, tekst, uputstva, slike, zvuk, video klipove, dizajn, telefonske ringtonove, fotografije pozadine (wallpaper), video igre, takmičenja, glasanja, tehnologiju, aplikacije, vidžet programe, umetničke sadržaje, informacije, podatke, kompilacije, kopije advertajzinga, logotipe, nazive domejnova, Volim Partizan logotipe, oznake brendova i usluga, kao i bilo koji drugi Volim Partizan proizvod i servisni naziv koji spadaju u poslovni identitet Volim Partizan (takozvane Volim Partizan oznake), kao i sve materijale koji podležu zakonima o autorskim pravima (uključujući tu šifru izvora i objekta), izgled i utisak koji sajtovi ostavljaju, kompilaciju, sastav i aranžman sajtova, kao i celokupan preostali materijal vezan za sajtove (dalje u tekstu „Materijal”) smatraju se ili vlasništvom ili licencom ili pod kontrolom bilo Volim Partizan -a, bilo njegovih podružnica i filijala i smatraju se zaštićenim od neovlašćene upotrebe, umnožavanja ili distribucije skupom zakona o autorskim pravima, brendovima, patentima i srodnom zakonskom regulativom i međunarodnim sporazumima.

Osim ako nije izričito navedeno u ovim Uslovima, ili na neki drugi način izričito odobreno od strane Volim Partizan , i to u pisanoj formi, nijedno od pomenutih prava (bilo po implikaciji, zabrani poricanja prethodne izjave ili drugom) nije dato. Sva prava na upotrebu bilo kojih materijala koja vam nisu izričito data ovim Uslovima smatraju se isključivim vlasništvom Volim Partizan i/ili njegovih članova, menadžmenta, podružnica ili davaoca licence. Nijedan deo ovih Uslova neće ni na koji način uticati, oštetiti niti na bilo koji drugi način ograničiti prava Volim Partizan da u potpunosti koristi Materijal, bilo u celini ili delimično.

Ovim potvrđujete i slažete se da ni direktno ni posredno nećete ni osporiti, niti izazvati, ali ni saučestvovati niti treću stranu podsticati na osporavanje ili izazivanje ni zakonitosti ni prava vlasništva nad Materijalima, kao ni preduzeti bilo koju drugu aktivnost kojom bi se na bilo koji način ugrozio ugled Volim Partizan . Ovim potvrđujete i slažete se da u pogledu navedenih Materijala nećete tražiti niti steći bilo koja prava, kao i da nećete u tome pomoći niti na to podsticati bilo koju treću stranu.

Materijali se ne smeju umnožavati, reprodukovati, skidati ili na bilo koji drugi način distribuirati, bilo u celosti, bilo delimično, bez prethodnog pisanog odobrenja Volim Partizan , osim ako se to izričito ne navodi u ovim Uslovima. Svaka druga upotreba Materijala ili oznaka Volim Partizan bez prethodnog pisanog odobrenja Volim Partizan najstrože je zabranjena.

DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE MATERIJALA DOSTUPNIH NA VolimPartizan.rs

Odobrava se poseta Volim Partizan sajtu bez dodatnih dozvola Volim Partizan. Volim Partizan odobrava ograničenu, ličnu, ne-ekskluzivnu, nekomercijalnu, opozivu i neprenosivu dozvolu pristupa, upotrebe, skidanja, pregledavanja i preslušavanja Materijala.

Puno prihvatanje gore navedenih Uslova korisnika je ujedno i uslov za dobijanje ove dozvole. Kada korisnik skida ili koristi Materijale, mora da pristane i na obavezu da:

a) sva autorska prava i naznake vlasništva ostavi apsolutno netaknute;

b) da ni na koji način ne menja materijale;

c) da nijednoj trećoj strani ne dozvoli ili asistira (bilo zbog direktne koristi ili ne) u kopiranju ili adaptaciji bilo koje od predmetnih šifara vezanih za sajtove, niti im omogućiti da na bilo koji način preinače, menjaju ili pokušaju da otkriju bilo koju od šifara vezanih za sajtove.

Ovim se korisnik takođe slaže da neće, i to upotrebom robota, skrejpera ili bilo koje druge tehnologije za crpljenje podataka ili procesa, nameštati, prikrivati, izvlačiti niti umnožavati ili distribuirati Materijale (osim ako se ne radi o standardnom programu za pretraživanje ili internet pretraživaču, ili ako nije po sredi sredstvo za koje je Volim Partizan izdao pisano odobrenje).

Osim ako se to izričito ne navodi u samim Uslovima, nijedan segment ovih Uslova neće se smatrati kao odobrenje da korisnik koristi bilo koje pravo ili licencu da uđe u pod-licence ili sporazume o redistribuciji, vezano za bilo koji deo Materijala, kao ni da na bilo koji drugi način iznajmljuje, prodaje, izdaje, vrši prenos, dodeljuje, emituje, postavlja na kompjuter ili bežični uređaj, pod-licencira, distribuira ili odobrava pristup materijalima.

Ovim korisnik potvrđuje da neće ovlastiti bilo koje lice ili entitet da pregledava, preslušava, reprodukuje ili na bilo koji drugi način pristupi Materijalima, kao ni da distribuira Materijale na bilo koji način u javnosti, ni besplatno niti uz nadoknadu.